Onderstaande gegevens geven je inzage in het functioneren van de Stichting Bosch Parade

Statutaire naam: Stichting Bosch Parade
RSIN / fiscaal nummer: 814994301
Vestigingsadres: Koestraat 27, 5223 AG  ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: +31 (0) 73 – 850 85 88
E-mail: info@boschparade.nl
Website: www.boschparade.nl
KvK Nummer: 17177144
Bankrekening: NL 35 RABO 0101 7598 94

 

Bestuur Stichting Bosch Parade (onbezoldigd)
Het bestuur van Stichting Bosch Parade wordt gevormd door:

  • Jos van de Wouw (voorzitter) – advocaat VANDEWOUW Zakelijke Advocatuur
  • Peter Ketelaars (penningmeester) – lid dagelijks bestuur Waterschap Aa en Maas
  • Cassandra Vugts (algemeen bestuurslid) – directeur SPARK Campus
  • Lieke Hooft van Huysduynen (algemeen bestuurslid) – directeur Academie voor Media, Art & Performance, Koning Willem 1 College
  • Peke Hofman (algemeen bestuurslid) – Publicist, curator, voormalig directeur CBK ‘s-Hertogenbosch

De bestuurders van Stichting Bosch Parade zijn gezocht vanuit verschillende hoeken in de samenleving en werken onbezoldigd aan het evenement. Het bestuur van de stichting bewaakt de doelstellingen, de kwaliteit van de programmering en is verantwoordelijk voor de begroting en haalbaarheid. Stichting Bosch Parade hanteert aan de Governance Code Cultuur. De stichtingsleden zijn gezamenlijk bevoegd te handelen.

 

Formele doelstelling

  1. De stichting heeft ten doel: het minimaal tweejaarlijks realiseren en produceren van de publiekstoegankelijke en hedendaagse kunstmanifestatie “Bosch Parade” te ’s-Hertogenbosch, alsmede het realiseren en produceren van overige culturele evenementen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het realiseren van beeldende kunst manifestaties, voorstellingen, film-, muziek-, theater- en televisieproducties alsmede exposities.
  3. De stichting zal zich voor wat betreft de inrichting van haar organisatie, de wijze van besluitvorming en de verhouding tussen bestuur en directie laten leiden door de Governance Code Cultuur en hanteert daarbij het adagium “pas toe of leg uit”.
  4. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 1a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 danwel een sociaal belang behartigende instelling, in de zin van artikel 5c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Bosch Parade werkt met honderden vrijwilligers die geen vergoeding voor hun werk ontvangen. Voor het organisatieteam wordt gewerkt met culturele uurtarieven, maar altijd met een maximaal €75,-. Ook aan derden die voor Bosch Parade noodzakelijk zijn in te huren wordt gevraagd culturele uurtarieven te rekenen. Voor de deelnemende kunstenaars wordt gewerkt met de Richtlijn Kunstenaarshonoraria, die hier is te vinden.

 

Jaarcijfers
Stichting Bosch Parade organiseert in 2019 Bosch Parade voor het eerst zelfstandig en heeft nog geen jaarcijfers. Bosch Parade werd voorheen, tot en met 2016, georganiseerd door Stichting Jheronimus Bosch 500.

 

Beleid
Kijk hier voor het beleidsplan zoals vastgesteld op 7 november 2018.

 

Activiteiten
Kijk hier voor een terugblik naar de gerealiseerde werken tussen 2010 en 2016.