Kunstenaars

Bosch Parade 2017 – voorwaarden en criteria voor deelname

Bosch Parade is een stoet kunstprojecten op de wateren van ’s-Hertogenbosch. Een drijvende parade van hoogwaardig nieuw hedendaags werk, geïnspireerd op het oeuvre van Jheronimus Bosch en gecreëerd door of met professionele kunstenaars. De uitvoering van de werken wordt gedaan in samenwerking met amateurs en vrijwilligers uit ‘s-Hertogenbosch. Bosch Parade wordt gemaakt mét de stad.

Bosch Parade 2017 vindt plaats op:

Donderdag 15 juni om 20.00 uur, zaterdag 17 juni om 17.00 uur en zondag 18 juni om 15.00 uur.
Op de Dommel op het traject tussen Essent en de Citadel (dus langs: vd Does de Willeboissingel, Brede haven aan de west kant en Westwal, Sint Janssingel en Buitenhaven aan de andere kant). Dinsdag 16 juni is er een generale repetitie waaraan ook alle projecten in vol ornaat en volle omvang deelnemen. Deze generale zal ca 300 meter van het parcours beslaan en is bedoeld om het totaal van de Parade te kunnen beoordelen. Op zaterdag 10 en zondag 11 juni wordt per project het hele traject gerepeteerd om de puntjes op de i te kunnen zetten. Hiervoor wordt in overleg een schema opgesteld.

Definities


Kunstenaars: onder kunstenaars verstaan wij mensen die zich op professionele basis bezig houden met beeldende kunst, muziek, dans, theater, architectuur en combinaties van disciplines. Onder componist verstaan wij iedereen die op professionele basis muziek schrijft: de componist in klassieke zin, de singer-songwriter, de producer die alle moderne middelen gebruikt. Werk: een compositie, een choreografie, een beeldend of theatraal werk of een werk dat bestaat uit een combinatie van meerdere disciplines amateurs: beoefenaars van muziek, dans, theater op amateur-basis of in het kader van opleidingen/ cursussen. In specifieke gevallen kunnen mensen of groepen ingezet worden als uitvoerenden zonder enige ervaring (bijvoorbeeld: een choreografie voor de duikers van de brandweer). Vrijwilligers: mensen die op basis van vrijwilligheid meewerken om objecten te maken, kleding te naaien, organisatorisch hand en spandiensten te verlenen. Dit in bestaande groepsverbanden (wijk, buurt, vereniging, opleiding) of in ad hoc bijeengebrachte groepen. (zie ook: productiekernen)

Wat past in Bosch Parade?


Voor Bosch Parade wordt hoogwaardig nieuw hedendaags werk gemaakt, geïnspireerd op het werk van Jheronimus Bosch. Zijn tekeningen en schilderijen, een detail daaruit, de beeldcompositie, het verbeelde verhaal, de gebruikte kleuren, zijn gedachtegoed: allemaal mogelijke inspiratiebronnen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om replica’s van beelden uit het werk van Bosch te maken. Muzikale- dansante- en theatrale werken zijn uiteraard ook speciaal voor Bosch Parade bedacht en geïnspireerd op het leven en werk van Jheronimus Bosch.

Nieuw geschreven muziek wordt live gespeeld door (amateur)muzikanten uit de stad en moet als zodanig ook uitvoerbaar zijn. De componist weet voor welke muziekvereniging of solist hij schrijft. Bij muziekverenigingen wordt gedacht aan een koor, accordeonverenging, harmonie, fanfare, drumband enzovoort. In het repetitieproces wordt er door de solomuzikant of de (dirigent van de) vereniging nauw samengewerkt met de kunstenaar. Dat proces vindt zoveel mogelijk plaats op de eigen repetitieplek. Afhankelijk van het originele volume en in overleg met de artistieke leiding kan gekozen worden voor een beperkte vorm van versterking.

Al het werk heeft bewezen zich goed voort te kunnen bewegen op het water. Inzet van geluidsarme motorische aandrijving is toegestaan. Voortbewegingssystemen en stuurmogelijkheden die een uitdrukkelijk onderdeel vormen van het werk, hebben onze voorkeur. In principe hoort het (organiseren van) drijvend materieel tot onderdeel van het kunstwerk, en dus tot de verantwoordelijkheid van de kunstenaar. Voorkeur hebben speciaal gemaakte eigen creaties, mits veilig en functionerend, maar ook werk op of aan bestaande boten of platte schuiten is denkbaar. De organisatie bemiddelt in een aantal gevallen centraal voor de huur van het nodige drijvend materieel zoals pontons.

Wie doet mee aan Bosch Parade?

De meevarende werken kunnen op uitnodiging van de artistieke leiding gemaakt zijn, maar kunstenaars kunnen ook op eigen initiatief met voorstellen komen. Dat gaat als volgt: 1 Een kunstenaar wordt gevraagd om een plan in te dienen voor een kleinschalig werk, en om dat na goedkeuring ook uit te voeren, in samenwerking met een of meer zelfgekozen partners uit dezelfde of andere kunstdisciplines. 2 Een kunstenaar (of groep kunstenaars) wordt gevraagd om een plan of ontwerp in te dienen waarbij het uitdrukkelijk de bedoeling is om in samenwerking met een productiekern en/of een amateurgezelschap tot een werk te komen. Deze samenwerkingsverbanden kunnen door de artistieke leiding worden aangedragen vanwege de aard van het werk van de betreffende kunstenaar, maar kunnen ook door de kunstenaar zelf ingebracht worden. 3 Een kunstenaar (of groep kunstenaars) meldt zich zelf aan met een plan. Dat plan wordt beoordeeld op kwaliteit en op inpasbaarheid in de stoet. Voor hen geldt verder hetzelfde als voor kunstenaars die uitgenodigd worden.

In alle gevallen geldt: De kunstenaar draagt de artistieke en praktische eindverantwoordelijkheid over zijn bijdrage, de artistieke leiding blijft verantwoordelijk voor het totaal van Bosch Parade.

Productiekernen
(groepen die de productie of uitvoering van deelnemende werken ter hand nemen. In principe gaat dit op basis van vrijwilligerswerk.) 
Productiekernen kunnen door de deelnemende kunstenaars zelf ingebracht worden. Makershuizen zoeken vanuit zichzelf al samenwerking in de buurt waarin zij gevestigd zijn. Concrete opdrachten als deze kunnen daarin stimulerend werken. Productiekernen worden in overleg door het team van Bosch Parade gekoppeld aan kunstenaars of omgekeerd. In de stad zijn er een aantal potentiële productiekernen bekend, o.a. via welzijnsinstellingen, onderwijs, diverse hobbyverenigingen. Potentiële productiekernen kunnen zichzelf ook spontaan aanmelden. In de publiciteit rondom Bosch Parade en op de website zal dat ook uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht worden.

Procedure

De selectieprocedure geldt ongeacht of een kunstenaar(sgroep) wordt uitgenodigd of men zelf met een plan komt. • er wordt voor zondag 13 november een kort basisplan ingediend bij de artistieke leiding. <Deadline is opgeschoven: aandragen van ideeën kan nog tot 20 november! >
Dit plan bestaat ten minste uit: -korte beschrijving van het artistieke concept -de beoogde samenwerkingspartners in bouw en/of uitvoering o het idee voor het drijfvermogen en de aandrijving o een toelichting in woord en beeld op de inspiratie • de artistieke leiding neemt een besluit of het plan voldoende potentie heeft om nader uit te werken en geeft (bij een positief besluit) daarbij een indicatief budget aan en een aantal aandachtspunten of specifieke voorwaarden mee. Indien de uitwerking van het plan specifiek onderzoek vergt kan een (beperkt) onderzoeks- of ontwikkelbudget meegegeven worden. • De kunstenaar(sgroep) wordt gevraagd het basisplan nader uit te werken, daarbij rekening houdend met: o Het indicatief budget o De meegegeven aandachtspunten en eventuele specifieke voorwaarden o De indieningvoorwaarden voor de definitieve toewijzing • elementen die uitgewerkt moeten zijn voordat definitief budget wordt toegewezen (hiertoe wordt een checklist meegegeven: o uitgewerkte conceptbeschrijving o toelichting in woord en beeld op inspiratie (indien aangepast t.o.v. eerste ronde) o definitieve keuze t.a.v. drijfvermogen en aandrijving o afspraken met meewerkende organisaties en uitvoerders incl. planning repetitie proces o planning productie o begroting of reële kostenraming o korte biografie + portretfoto van de betrokken kunstenaar(s) • Bosch Parade leiding neemt een definitief besluit over het project en het budget dat er voor beschikbaar gesteld wordt • Bosch Parade leiding voegt een vaste coach/sparringspartner toe aan het project. Dat kan zijn op het vlak van artistieke ondersteuning, productie, samenwerking met vrijwilligers e.d. Deze coach houdt nauw contact met de makers over voortgang en ontwikkeling • De eindverantwoordelijkheid voor de uiteindelijke samenstelling en kwaliteit van de totale stoet ligt bij de artistieke leiding. Zij bepaalt wat wel en wat niet aan de stoet deelneemt en in welke volgorde de deelnemende onderdelen geplaatst worden. • Bosch Parade leiding behoudt zich ten allen tijde het recht om bij gebleken onvoldoende kwaliteit werken terug te trekken uit de optocht. Contractuele verplichtingen worden in voorkomende gevallen nagekomen zoals afgesproken!

Planning


20 november deadline plannen – vóór 11 december gesprekken met indieners – voor 1 januari uitsluitsel over welke projecten uitgenodigd worden hun plannen verder uit te werken – voor 1 maart definitief akkoord en toewijzing budget en coach – tweede helft mei (indien nodig) drijf – en vaartest – laatste week van mei en eerste week van juni interne repetities. Vervolgens  9-11 juni projectrepetities op het water – 13 juni: generale repetitie.

Financiën


Indien de uitwerking van het plan specifiek onderzoek vergt kan een (beperkt) onderzoeks- of ontwikkelbudget meegegeven worden. Op basis van een goedgekeurd plan (inclusief productieplan) wordt een bindend(!) werkbudget vastgesteld, inclusief honorarium. De kunstenaars kunnen zelf aanvullende externe financiering aanvragen. Facilitaire sponsoring kan door deelnemers zelf of door het productieteam van Bosch Parade geworven worden. Sponsoruitingen worden alleen toegestaan op een door de organisatie aangegeven manier. Hiervoor gelden standaard voorwaarden. Het werk blijft na de uitvoeringen van Bosch Parade eigendom van de kunstenaars. Zij zijn vrij om het werk verder te exploiteren. Het door Bosch Parade beschikbaar gestelde budget kan dus ook gezien worden als een investering in een langer lopende exploitatie.

VoorwaardenDe kunstzinnige en communicatieve kwaliteiten staan voorop. Het werk is gemaakt om deel te nemen aan een stoet op het water. Dat betekent dat het werk zich op of door het water dient te kunnen voortbewegen bij wisselende omstandigheden (wel/geen sterke stroming, wel/geen wind of regen e.d.). Constructief dient het werk voldoende solide te zijn om zonder problemen de totale tocht te volbrengen gedurende alle drie de vaartochten van Bosch Parade, inclusief de bijbehorende repetities. Kunstenaars die zelf onvoldoende technisch onderlegd zijn om hun werk te verwezenlijken, moeten de benodigde expertise aan zich binden om het werk tot een goed einde te brengen. Deze expertise is in een aantal gevallen via de organisatie in te winnen.
Samenwerking met groepen in de stad (productiekernen van amateurs en/of vrijwilligers) is een vereiste, tenzij in overleg met de artistieke leiding deze eis vervalt.
Geluidswerken zijn expliciet gemaakt voor Bosch Parade, en zullen zich daar akoestisch toe moeten verhouden. Hiermee wordt met name bedoeld dat er gewerkt moet worden met de akoestiek van de ruimte buiten, van het dragende water, van de weerkaatsing van de bebouwing langs het water en in het besef dat het werk deel uitmaakt van het grote geheel.
Maximale maatvoering wordt bepaald door een aantal bruggen. Die geven beperkingen in hoogte, breedte en lengte. Maximum hoogte midden onder de laagste bruggen is ca. 2.75 m. vanaf de waterlijn. Het werk moet dus in zijn laagste vorm de bruggen kunnen passeren. Tussen de bruggen kan natuurlijk het werk hoger reiken. Maximale breedte ca. 6 meter. De lengte is niet echt aan een maximum gebonden.
De cyclus -indien van toepassing- van iedere presentatie is maximaal 3 minuten. Dat is de tijd dat elk onderdeel van de stoet voor een toeschouwer langs de vaarroute goed te volgen is.
Performances moeten bij de generale repetitie voldoende gerepeteerd zijn. De repetitie planning moet bekend zijn voordat een project definitief wordt goedgekeurd In de 2 weken voorafgaand aan de generale repetitie moet elk van de werken in aanwezigheid van de artistieke leiding volledig op de vaarroute getest zijn, inclusief performance.
Als het werk vooruit wordt gezwommen of gepeddeld, behoort deze ‘aandrijving’ tot het werk, en dient dus ook geïntegreerd te zijn in het werk. Zwemmers, trekkers, roeiers, bomers enzovoorts maken dus deel uit van het werk en worden door de kunstenaar zelf voorzien.

Samenvatting


Nieuw werk door professionele kunstenaars. Werk is geïnspireerd op werken van Jheronimus Bosch. Muziek/theater/dans wordt live gespeeld door- en is uitvoerbaar voor amateurs. Er wordt gewerkt met vrijwilligers en verenigingen uit ’s-Hertogenbosch en omstreken. Het geluid is akoestisch tenzij het geluidsniveau te laag is. In dat geval is geluidsversterking (in overleg met Bosch Parade leiding) mogelijk. De voortbeweging op en in het water mag met behulp van geluidsarme motorische aandrijving. Alles wordt voorafgaand aan de generale repetitie voldoende getest en gerepeteerd (ook de performance!). Tijdscyclus (volgbaarheid voor het publiek) is minimaal 3 minuten per presentatie. Eindverantwoordelijkheid voor de kunstzinnige kwaliteit en de compositie van de totale stoet ligt bij de artistieke leiding Bosch Parade.

Aanmelden


Kunstenaars kunnen hun plan aanmelden bij de artistieke leiding: plannen@boschparade.nl  Miesjel van Gerwen: 06 51 17 60 90

Zakelijke leiding: Marc Eysink Smeets 06 53 43 69 72 marc@boschparade.nl

Bosch Parade is een concept van: Marc Eysink Smeets, Bart van Dongen en Miesjel van Gerwen.

 

Video ter inspiratie: